jeugd onderwijsVoor jeugd en onderwijs ondernemen de Gelderse Bibliotheken activiteiten om:

  • het lezen te stimuleren, leesplezier te bevorderen en de ontwikkeling van 21st century skills te stimuleren;
  • te werken aan de taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid van kinderen en jongeren;
  • taalachterstanden en laaggeletterdheid op latere leeftijd te voorkomen en
  • een Bibliotheek te creëren waar kinderen en jongeren graag verblijven om kennis op te doen en vaardigheden te ontwikkelen

Er wordt speciaal aandacht besteed aan het versterken, uitbouwen en verdiepen van de doorgaande lees-/leerlijn 0-18. Extra aandacht gaat uit naar de doelgroep 0-4 en VO (VMBO).

Ga naar de projecten

Projecten


Bieb als verblijfplaats

Om jeugd en jongeren meer in aanraking te laten komen met de bibliotheekwaarden zoals lezen, leren, informatie overdragen, ontmoeten en ontspannen, wordt er binnen het Gelders Netwerk op zoek gegaan naar manieren om de inhoudelijke aantrekkingskracht van de bibliotheek als verblijfplaats te laten aansluiten bij de wensen van jeugd en jongeren.

Doorgaande lijn 0-6 jaar

Door vanaf de allerjongste leeftijd in te zetten op taalstimulering en leesbevordering wordt gewerkt aan de preventie van laaggeletterdheid. De Bibliotheken bieden met de doorgaande lijn 0-6 jaar passende producten, programma’s en projecten op gebied van lezen en mediawijsheid.

Doorontwikkeling de Bibliotheek op school voor het voortgezet onderwijs

In aansluiting op dbosPO, wint de Bibliotheek op school in het voortgezet onderwijs (dBos VO) steeds meer terrein. Toch is het VO nog niet altijd een vanzelfsprekende partner van de bibliotheek. Zeker in het kader van preventie van laaggeletterdheid kunnen de bibliotheken zich geen ‘pauze’ meer veroorloven in de doorgaande lijn van 0-18 jaar.

Doorontwikkeling de Bibliotheek op school voor primair onderwijs

Bibliotheken zijn een aantal jaren gelden vol enthousiasme en gedrevenheid samen met netwerkpartners aan de slag gegaan met de implementatie van de Bibliotheek op school (dBos). Er is een basis gelegd voor structurele samenwerking tussen bibliotheek en primair onderwijs op de terreinen leesbevordering, en in mindere mate informatievaardigheden mediawijsheid.

Samenwerking mbo

In aansluiting op basisscholen (dBos PO) en middelbare scholen (dBos VO) zijn ook mbo-instellingen logische samenwerkingspartners voor bibliotheken als het gaat om zowel preventie als curatie van laaggeletterdheid.

Scoor een Boek!

Scoor een Boek! is een innovatief leesproject binnen de doorgaande lijn van 0-18 jaar dat lezen en bewegen combineert op school (groep 5/6) en het gezin thuis. Het zet de kracht van voetbal in om het leesplezier en leesmotivatie van jongens en laagtaalvaardige gezinnen te vergroten.