Bibliotheek & Integratie

Het thema nieuwkomers en integratie is actueel voor de bibliotheken en het draagt bij aan de profilering en positionering. Als bibliotheken willen we de zelfredzaamheid en participatie van burgers vergroten door de ontwikkeling van basisvaardigheden, om zo de maatschappelijke kansen te vergroten. 

Het doel: iedereen leidt een volwaardig en zelfstandig bestaan in de Nederlandse samenleving!

Binnen de programmalijn Partcipatie en Zelfredzaamheid hebben wij onszelf het doel gesteld dat we met onze producten en diensten een wezenlijke bijdrage willen leveren aan de integratie van vluchtelingen en statushouders. We willen een toegankelijke, laagdrempelige plek zijn voor onze burgers. De (digi)Taalhuizen kunnen van grote waarde zijn: taal is de sleutel tot de samenleving.

  • Bibliotheken inspireren voor beleid rond integratie en hen ondersteunen bij de lokale positionering.
  • Op het thema Vluchtelingen & Integratie maken bibliotheken sterke interne verbinding met het (digi-)Taalhuis (basisvaardigheden), jeugd en onderwijs, ontmoeting en debat.
  • Samenwerking met VluchtelingenWerk helpen vormgeven middels de ZRM (zelfredzaamheidmatrix) en zo het bereiken en ondersteunen van statushouders verbeteren.
  • Bibliotheken ondersteunen bij het opzetten en uitvoeren van succesvolle pilots/projecten.
  • Het delen van kennis en good practices met andere bibliotheken stimuleren. Het stimuleren van het delen van kennis en good practices met andere bibliotheken
  • Deskundigheidsbevordering stimuleren.
  • Stimuleren van innovatie met elkaar en met de bibliotheken.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Karien van Buuren.