Aanpak laaggeletterdheid (Bibliotheek Barneveld)

Aanpak laaggeletterdheid (Bibliotheek Barneveld)

Maar liefst 11 tot 13% van de inwoners van gemeente Barneveld is laaggeletterd. Zij weten zich doorgaans goed te verbergen. Juist de omgeving en mensen die vanuit hun professie contact hebben met de doelgroep autochtone laaggeletterden kunnen hen toeleiden naar hulp.

Zij kunnen de cirkel doorbreken en laaggeletterden wijzen op de mogelijkheden die er zijn om het probleem aan te pakken.

De Bibliotheek Barneveld wil een extra impuls geven aan het bekendmaken van de problematiek die laaggeletterdheid met zich mee brengt. We willen zorgen voor bewustwording en draagvlak binnen de gemeente voor de aanpak van laaggeletterdheid onder toeleiders waarbij we hen handvatten aanreiken om laaggeletterdheid te leren herkennen en het gesprek hierover aan te gaan.

Het project versterkt en ondersteunt de werkzaamheden van de Taalhuiscoördinator die naast het bij elkaar brengen van vraag en aanbod de taak heeft een netwerk binnen de gemeente op te bouwen van toeleiders waarvan bekend is dat zij vanuit hun professionaliteit in contact komen met laaggeletterden. Het helpt om versneld draagvlak en bewustwording te realiseren binnen de gemeente Barneveld.

Resultaten

  • Meer bewustwording en draagvlak voor de aanpak van laaggeletterdheid binnen de gemeente Barneveld, in het bijzonder onder toeleiders.
  • Toeleiders binnen de gemeente Barneveld kennen de signalen die duiden op laaggeletterdheid en hebben handvatten om het gesprek met een laaggeletterde aan te gaan waarmee de cirkel doorbroken kan worden.
  • Toeleiders zijn bekend met het Taalhuis en de toegevoegde waarde ervan en verwijzen mensen met een taalvraag hier naartoe.
  • De ingangen voor de Taalhuiscoördinator om verdergaand een netwerk op te bouwen binnen de gemeente Barneveld komen in een stroomversnelling en worden verruimd.
  • De stap naar het Taalhuis wordt voor autochtonen dankzij de ondersteuning van toeleiders makkelijker gemaakt. 
  • Laaggeletterden zijn zich er meer bewust van dat ze niet de enige zijn en dat ze écht iets kunnen doen aan hun taalprobleem. 
  • Bekendheid met het Taalhuis en de toegevoegde waarde ervan is toegenomen onder de inwoners van de gemeente Barneveld.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Miranda van Ooijen van de Bibliotheek Barneveld.

Projecten Laaggeletterdheid

KUNSTmest (Bibliotheek Arnhem)

Onze benadering is dat je laaggeletterden positief kunt bereiken vanuit hun interesses, hun...


Aanpak laaggeletterdheid (Bibliotheek Barneveld)

Maar liefst 11 tot 13% van de inwoners van gemeente Barneveld is laaggeletterd. Zij weten zich doorgaans...


Vervolg high-tech leesondersteuning (de Veluwse bibliotheken)

In fase 1 van het project High-tech interventie voor leesondersteuning laaggeletterden...