De dienstverlening gewaardeerd

De dienstverlening gewaardeerd

Dit project is gestart met een aantal Gelderse Bibliotheken als een proeftuin om - vanuit de eigen strategie van deze Bibliotheken en hun eventuele prestatieafspraken met stakeholders – ervaring op te doen met kostentoedeling en effectmeting.

De Bibliotheken in Gelderland maken net als andere Bibliotheken de transitie van een klassieke Bibliotheek naar een maatschappelijk-educatieve Bibliotheek. Zij maken daarmee tegelijkertijd de omslag naar een programmagestuurde organisatie. Over de prestaties die zij in dit kader leveren maken zij nieuwe afspraken met stakeholders, partners, leveranciers.

Per pilotbibliotheek willen we komen tot een passende begroting, verantwoording en model voor effectmeting. Zij krijgen daarbij ondersteuning van financieel adviseurs van Rijnbrink.

Naast de individuele sessies zullen in het project momenten gecreëerd worden voor de pilotbibliotheken om met elkaar van gedachten te wisselen over onderliggende strategische vragen en met collega-bibliotheken in het Gelders netwerk de verkregen inzichten te delen. Tot slot worden bijeenkomsten georganiseerd met experts/ervaringsdeskundigen, al dan niet van de landelijke projecten.

Een belangrijk onderdeel daarbij is dat Bibliotheken een passend ‘dashbord’ tot hun beschikking hebben, om de organisatie op resultaten te sturen en hierover te verantwoorden richting samenleving en stakeholders. Dit is één van de doelen van het project. Het andere doel is dat de pilotbibliotheken inzicht hebben in de kosten en effecten van hun dienstverlening en mede op basis hiervan sturing kunnen geven aan de transitie van hun Bibliotheek en hun organisatie naar een maatschappelijk educatieve Bibliotheek.

Inmiddels is onder de naam Verantwoording Maatschappelijk Waarde een nieuwe groep Gelderse bibliotheken gestart met de training effectmeting.

Meer informatie of vragen? Neem contact op met Ildiko van Veldhuizen.